MÅ DET SØKES OM Å SETTE INN ET NYTT ILDSTED/BYGGE NY PIPE?

 

Montering av ildsted:

Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av ildsted, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte montører. Et ildsted har mange sikkerhetskrav som skal hindre at brann oppstår. Det er spesielt viktig at disse blir fulgt.

Ved montering av ildsted er det et krav at man tar høyde for:

  • Monteringsanvisningen inneholder viktige sikkerhetskrav og må følges

  • Generelle ildstedsregler gjelder dersom ikke annet er beskrevet i

    monteringsanvisningen

  • Skorstein skal dimensjoneres i forhold til ildstedet

  • Nye ildsteder skal være godkjent av et akkreditert selskap (eks SINTEF)

Når nytt ildsted er montert SKAL dette meldes til kommunen/feiervesenet.

 

Skorsteiner

  • Fritak fra søknadsplikt gjelder ikke skorsteiner, verken oppføring eller endring. Skorstein er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1 f) ; ”Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner,” jfr. plan og bygningslovens § 29-6. Søknad om pipe omfattes av vanlige dokumentasjonskrav for byggesaker. Dette innebærer at søknaden må inneholde søknadsskjema, situasjonskart, gjenpart av nabovarsel, plan-, snitt- og fasadetegninger samt dokumentasjon av ansvar og kontroll.
  • For pipe som en del av et søknadspliktig arbeid etter plan- og bygningslovens § 20-2 (uten ansvar og kontroll) må selve arbeidet med skorstein allikevel ansvarsbelegges.